Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
0936230850
Sản phẩm mới

Memberanes

RUỘT BÌNH TÍCH ÁP


Tank model
Tank capacity WS HS SOLAR HW
5 - 8 MB008S2P00000000      
12 MB012S2P00000000      
19 - 20 - 24 MB019S2P00000000      
35 MB040S2P00000000      
50 MB060S2P00000000 MB050S4H00000000 MB060S6S00000000  
60 MB060S2P00000000 MB060S4H00000000 MB060S6S00000000 MB060S8P00000000
80 MB080S2P00000000 MB080S4H00000000 MB080S6S00000000 MB080S8P00000000
100 MB080F2P00000000 MB080S4H00000000 MB080S6S00000000 MB080S8P00000000
150 MB150F2P00000000 MB150S4H00000000 MB150S6S00000000 MB150S8P00000000
200 MB200F2P00000000 MB150S4H00000000 MB200S6S00000000 MB200S8P00000000
250   MB200S4H00000000   MB200S8P00000000
300 MB300F2P00000000 MB200S4H00000000 MB300S6S00000000 MB300S8P00000000
400   MB300S4H00000000   MB300S8P00000000
500 MB500F2P00000000 MB500S4H00000000 MB500S6S00000000  
700   MB500S4H00000000    
750 MBN10F2P00000000      
1000 MBN10F2P00000000      
1500 MBN10F2P00000000      
20000 MBN10F2P00000000