Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
0936230850
Sản phẩm mới

Spare Part Pressure Tank

PHỤ TÙNG THAY THẾ CHO BÌNH TÍCH ÁP

Model Tank model Tank model Galvanized steel Coated steel Stainl. steel AISI 304

Coverflange

19-100 lt. 3/4" SPCFL191ZN200H28 - SPCFL191S4200000
19-100 lt. 1" SPCFL191ZN300000 - SPCFL191S4300000
200-300 lt. 1" 1/2 - SPCFL230ZN4V0000 SPCFL230S4400000
500-750 lt. 1" 1/2 - SPCFL575VE400000 -
1000-2000 lt. 2" - SPCFLN12VEHE0000 -

Top flange

100 lt. 1/2" SPATT100ZN000000   SPATT100S4000000
150-300 lt. 1/2" SPATT153ZN0H0000 - SPATT153S40H0000
500-750-1000- 1500 lt. 1/2" SPATT515ZN000000 - SPATT510S4000000
Membr. upper connect
2000 lt. 1/2" SPATTN20VE000000 - SPATTN20S4000000
1/2" nut with gasket
100-2000 lt. 2" SPTAP120ZN000000 - SPTAP120S4000000