Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
0936230850
Sản phẩm mới

Pressure swich

RƠLE ÁP LỰC - ITALY

Technical PM/5 PM/6 PM/12 PT/5 PT/6 PT/12
Pressure range: 1 - 5 bar 1,5 - 5,5 bar 3 - 12 bar 1 - 5 bar 1,5 - 5,5 bar 3 - 12 bar
Factory setting: 1,4 - 2,8 bar 1,8 - 3 bar 5 - 7 bar 1,4 - 2,8 bar 1,8 - 3 bar 5 - 7 bar
Min differential: 0,6 bar 0,8 bar 1,5 bar 0,6 bar 0,8 bar 1,5 bar
Max differential: 2,3 bar 2,2 bar 5 bar 2,3 bar 2,2 bar 5 bar
Rated current: 16A (10)A 16A (10)A 16A (10)A 16A (10)A 16A (10)A 16A (10)A
Rated voltage: 250V 250V 250V 500V 500V 500V